NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Algemiene Gearkomste mei it Lyts Ambyld
Kaderdagen / -wykeinen
Eveneminten yn Fryslân
Boun en Selskip 1844
Mingd Nijs fan it Boun
Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel
Kriten

Links oare organisaasjes
Eareleden fan it Boun

Ynformaasjemap
Kritekrantsjes fan de Fryske kriten

Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Beverwijk
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Wageningen
Krite Twente

Skriuwers Kriten
Emailadressen skriuwers
Sintrale Boekeferkeap

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite De Helder
Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant
De Nederlandse Krant

EMIGRAASJEBLêD

DE NEDERLANDSE KRANT

Sinds 1969 brengt Maandblad de Krant (vroeger 'de Hollandse Krant') een vertrouwde, maar toch vaak verrassende blik op Nederland en het leven van Nederlandse immigranten in Noord-Amerika. Voor een groot deel volgeschreven door immigranten die zelf, korter of al langer, in Canada of de Verenigde Staten wonen, is de Krant een uniek tijdschrift. Wij zijn het enige volledig Nederlandstalige tijdschrift in Noord-Amerika en het enige maandblad voor Nederlanders in Noord-Amerika.

3019 Harvester Road, Burlington ON L7N 3G4, Canada.
Til.: (+1) 905 333-3615 – Fax: (+1) 905 333-5958

courant@sympatico.ca


De Nederlandse COURANT, Dutch Canadian Bi-Weekly Inc, is North America’s oldest and most published Dutch language newspaper, and now the only Dutch newspaper, that regularly reports on events within the Dutch-Canadian community. De Dutch Paper Inc, 2110 Hunt Crescent, Burlington ON L7M 2N9
http://www.denederlandsecourant.com/

The Dutch Community Calendar is brought to you through this website sponsored by De Nederlandse COURANT (www.denederlandsecourant.com)

North America's oldest and most published Dutch language newspaper.
- http://www.dutchcommunitycalendar.ca/

 

 


Grutte kaart fan Fryslân