`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` KRITE SEIST

NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Algemiene Gearkomste mei it Lyts Ambyld
Kaderdagen / -wykeinen
Eveneminten yn Fryslân
Boun en Selskip 1844
Mingd Nijs fan it Boun
Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel
Kriten

Links oare organisaasjes
Eareleden fan it Boun

Ynformaasjemap
Kritekrantsjes fan de Fryske kriten

Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Beverwijk
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Wageningen
Krite Twente

Skriuwers Kriten
Emailadressen skriuwers
Sintrale Boekeferkeap

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite De Helder
Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant
De Nederlandse Krant

KRITE SEIST

selskip "mei-inoar"

SELSKIP “MEI INOAR” FOAR SEIST EN OMKRITEN

Fryske Krite “Mei-Inoar” te Seist is oprjochte op 20 desimber 1928.

Wat is de doelstelling fan ús krite foar Seist en omkriten?

  • It fersterkjen fan de bân foar dyjingen dy’t op de ien of oare wize konneksjes hawwe mei Fryslân of mei it Frysk, bygelyks trochdat se der berne binne, Fryske famylje ha, de simmers graach yn Fryslân trochbringe of gewoanwei ynteresse hawwe yn de Fryske taal en har kultuer.

Fan septimber oant en mei april organisearret “Mei Inoar” toaniel- of kabaretfoarstellingen, of oare kulturele jûnen, mei bgl. muzyk of lêzingen. Op de jûnen binne fansels ek altyd Fryske boeken en oranjekoeken te keap.
Der is gearwurking mei Selskip “Fryslân” yn Utert op it mêd fan it útjaan fan it ynformaasjeblêd “De Kritekoer”, mei nijs fan de twa kriten en nijs út Fryslân.
De basiskontribúsje is € 15,= de man. Dêrfoar krijt men 6 kear ‘t jier "De Kritekoer".
Foar de aktiviteiten dy’t oanbean wurde, wurdt ynlis frege.

Lêsklup
Wa’t nocht oan lêzen hat èn om dêr mei elkoar de tinzen oer gean te litten, is fan herte wolkom op de lêsklup. Fjouwer kear yn ‘t jier komme de dielnimmers by elkoar. It is gesellich en ynspirearjend en in útdaging om ek ris oare Fryske boeken te lêzen. Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei Nora Koren yn Bilthoven, tel. 030 -2293865.

De Kritekoer
6 x ’t jier wurdt de Kritekoer – dy’t gearstald wurdt yn gearwurking mei Selskip Fryslân te Utert – nei de leden ferstjoerd. Yn it kriteblêd stiet it aktuele programma, ferslaggen fan wat west hat, ynstjoerde stikken, ensfh.
Foar neiere ynformaasje oer ús aktiviteiten:
Foarsitter: fakant - ynformaasje-adres: sjoch skriuwer
Skriuwer: Ida Knobbe-Kramer, Prins Bernhardstraat 24, 3981 BN  Bunnik, tel. 030 – 656255

BESTJOER

Foarsitter

fakatuere

Skriuwer/Lede-administraasje

Ida Knobbe, Pr.Bernhardstr.24, 3981 BN  Bunnik, en Redaksje Kritekoer til. 030-6562555 (iknobbe@hccnet.nl)

Ponghâlder

Nieske Schurer, Saturnuslaan 6, 3721 SG  Bilthoven, til. 030-2251447 (nschurer@casema.nl); Bank: NL75INGB0003486499 o.n.f  SELSKIP MEI INOAR

Algemien Adjunkt en 2de skriuwer

Klaske van Hoeij-de Boer, Kievitstr. 11, 3443 BD Woerden til. 0348-410039 (kvanhoeij@gmail.com) 

Bestjoerslid

Trieneke Vos, Willem Pijperlaan 18, 3702 AM  Zeist til. 030-6916081 (tvos51@kpnmail.nl)

Sosjale Kommisje

Boukje Andringa-Brattinga, Maertensplein 65,  3738 GN Maartensdijk, til. 0346-216240 (boukjeandringa@kpnmail.nl); 
Trieneke Vos, Willem Pijperlaan 18, 3702 AM  Zeist    til. 030-6916081 (tvos51@kpnmail.nl)

 


PROGRAM GEARKOMSTEN

Program winterskoft 2017-2018

 

DE KRITEKOER

kriteboekje jannewaris 2018

kriteboekje desimber 2017

kriteboekje novimber 2017

kriteboekje septimber 2017

kriteboekje maaie 2017

kriteboekje maart 2017

 

 

 


Grutte kaart fan Fryslân