`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` KRITE SEIST

NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

KRITE SEIST / UTERT

selskip "mei-inoar"

SELSKIP “MEI INOAR IEN” FOAR SEIST, UTERT EN OMKRITEN.

Fryske Krite “Mei-Inoar Ien” is ûntstien út de kriten Seist, oprjochte op 20 desimber 1928, en Utert.

Wat is de doelstelling fan ús krite foar Seist en omkriten?

  • It fersterkjen fan de bân foar dyjingen dy’t op de ien of oare wize konneksjes hawwe mei Fryslân of mei it Frysk, bygelyks trochdat se der berne binne, Fryske famylje ha, de simmers graach yn Fryslân trochbringe of gewoanwei ynteresse hawwe yn de Fryske taal en har kultuer.

Fan septimber oant en mei april organisearret “Mei Inoar” toaniel- of kabaretfoarstellingen, of oare kulturele jûnen, mei bgl. muzyk of lêzingen. Op de jûnen binne fansels ek altyd Fryske boeken en oranjekoeken te keap.
Der is gearwurking mei Selskip “Fryslân” yn Utert op it mêd fan it útjaan fan it ynformaasjeblêd “De Kritekoer”, mei nijs fan de twa kriten en nijs út Fryslân.
De basiskontribúsje is € 15,= de man. Dêrfoar krijt men 6 kear ‘t jier "De Kritekoer".
Foar de aktiviteiten dy’t oanbean wurde, wurdt ynlis frege.

Lêsklup
Wa’t nocht oan lêzen hat èn om dêr mei elkoar de tinzen oer gean te litten, is fan herte wolkom op de lêsklup. Fjouwer kear yn ‘t jier komme de dielnimmers by elkoar. It is gesellich en ynspirearjend en in útdaging om ek ris oare Fryske boeken te lêzen. Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei Nora Koren yn Bilthoven, tel. 030 -2293865.

De Kritekoer
6 x ’t jier wurdt de Kritekoer – dy’t gearstald wurdt yn gearwurking mei Selskip Fryslân te Utert – nei de leden ferstjoerd. Yn it kriteblêd stiet it aktuele programma, ferslaggen fan wat west hat, ynstjoerde stikken, ensfh.
Foar neiere ynformaasje oer ús aktiviteiten:
Foarsitter: fakant - ynformaasje-adres: sjoch skriuwer
Skriuwer: Ida Knobbe-Kramer, Prins Bernhardstraat 24, 3981 BN  Bunnik, tel. 030 – 656255

BESTJOER

Foarsitter

fakatuere

Skriuwer/Lede-administraasje

Ida Knobbe, (iknobbe@hccnet.nl)

Ponghâlder

Nieske Schurer, (nschurer@casema.nl); 
Bank: NL75INGB0003486499 o.n.f  SELSKIP MEI INOAR

Algemien Adjunkt en 2de skriuwer

Klaske van Hoeij-de Boer, (kvanhoeij@gmail.com

Bestjoerslid

Trieneke Vos, (tvos51@kpnmail.nl)

Sosjale Kommisje

Boukje Andringa-Brattinga,  (boukjeandringa@kpnmail.nl); 
Trieneke Vos, (tvos51@kpnmail.nl)

 


PROGRAM GEARKOMSTEN

Program winterskoft kriten 2019-2020

DE KRITEKOER

kriteboekje maaie 2019

kriteboekje maart 2019

kriteboekje jannewaris 2019

kriteboekje novimber 2018

kriteboekje septimber 2018

 


Grutte kaart fan Fryslân