NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek
Boekeferkeap / Lêsrûnten
Sjongkoaren

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

OMROP FRYSLÂN EN DE FRIEZEN OM UTENS

 

De KPN moat it plan om Omrop Fryslân bûten Fryslân út it pakket te heljen nochris goed besjen. Dat skriuwt it Frysk Boun om Utens yn in brief oan de KPN. It telekombedriuw wol it sinjaal fan regionale stjoerders allinnich noch mar trochjaan yn de eigen en de buorprovinsje. It Frysk Boun om Utens hat leden yn hiel Nederlân dy't nei Omrop Fryslân sjogge.

It bûn wiist de KPN derop dat it Frysk de twadde Rykstaal is en fynt Omrop Fryslân dêrom in ûnmisbere faktor, ek bûten Fryslân.

Sjoch hjir foar de brief dy't wy ferstjoerd hawwe.

 

 

 

 


Grutte kaart fan Fryslân