NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek
Boekeferkeap / Lêsrûnten
Sjongkoaren

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Utert-Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

IT WEBSTEK fan IT KENINKLIK FRYSK BOUN OM UTENS

Bliuw op de hichte fan nijs fia ús RSS feed
XML rss

Frysk Boun om UtensFrusk Boun om Utens

wapperjende fryske flaggeIt Nijs
leeuw

Fryske Beweging wpperjende fryske flagge

 

 
Om te ûndersykjen út hokker lân de minsken dy't dizze webside besykje, wei komme,
wurdt dit troch it Boun analysearre mei help fan Google Analytics.
Klik hjir foar de opsje as jo net gebrûk meitsje wolle fan Google Analytics
De kritejûnen fan winterskoft 2023 - 2024 binne hjir te finen

OPROP OAN ALLE FRIEZEN YN DE WRALD!! OANMELDE AS EMAIL-STIPER

WOLKOM ---- Friezen om Utens ---- WOLKOM op ús WEBSTEK fan it Frysk Boun om Utens 

IT BOUN IS YN 2023 KENINKLIK WURDEN!!

DE NAMME IS NO:

IT KENINKLIK FRYSK BOUN OM UTENS

GEAN HJIR NEI DE FOTO'S FAN IT 100-JIERRICH BESTEAN

 

OERSJOCH KRITEJUNEN FAN ALLE KRITEN FRYSK BOUN

----------------------------------------------------------------------------------------

2024

De 100-ste AG en de Moetings en Ynspiraasjemiddei is yn 2024 hâlden op

sneon 16 maart. Gastkrite wie krite 'Waling Dykstra' fan Meppel.

De foto's fan dizze dei binne te besjen troch op ûndersteande link te klikken

2024_03_16_KFBoU_AG en MYM NIJEVEEN

Hjir fine jimme it AMBYLD 53

ANBI

ANBI-gegevens fan jier 2023:
- Jierferslach;

- sifers

dizze sifers wurde fermeld om as saneamde ANBI-ynstelling foar de belestingtsjinst 'sichtber' te wêzen

It Keninklik Frysk Boun om Utens (It Boun) is de oerkoepeling fan de oansletten kriten bûten Fryslân, yn Nederlân.

It stiet noed foar de mienskiplike belangen fan de kriten en hat dêr kontakten oer mei de oerheden, Fryske organisaasjes, de media en oaren.

 

De kriten organisearje byienkomsten oangeande:

Toaniel, Kabaret , Sjongen, Boekbesprekken , Lêzings en/of ...

Stúdzjegearkomsten op it mêd fan de Fryske taal, literatuer, skiednis, kultuer ensfh.

Fierder wurde kursussen Frysk organisearre, sawol foar Frysktaligen as foar net-Frysktaligen.

 

De Ynfo(rmaasje)map op de webside is in mienskiplik projekt fan It Keninklik Frysk Boun om Utens
en it Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse.

 

DE FEROARINGS FAN IT WEBSTEK KINNE JO LÊZE OP ÚS WEBLOG.

 

WAT IS IFAT - WAT DOCHT IFAT / WAT IS EN DOCHT SELSKIP 1844

Frysk leare fia ynternet? Probearje it fergees út op www.edufrysk.nl!

edufrysk

taalweb / taalportaal / HISGIS

                                    DE YNFORMAASJEMAP STIET OP de WEBLOG >> SJOCH BY YNFOMAP

Kontakt: Kees van der Beek, e-mail skriuwerfbou at fryskbutenfryslan.frl

Wolle jo in reaksje jaan op ús webstek, dan kinne jo dat no net mear fia ús gasteboek dwaan om't der te folle "SPAM" op komt.
Gebrûk dêr ús WEBLOG asjebleaft foar!.

Redaksje webside Jan H. Bijkerk fan Lelystêd en Kees van der Beek fan Ermelo. As jo ideeën ha om it webstek noch better te krijen, dan hearre wij dat o sa graach. Op dit formulier, dat jo hjir dellade kinne, kin jo jo ideeën / winsken of fragen oanjaan.

logo boun