NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite De Helder
Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

IT WEBSTEK fan IT FRYSK BOUN OM UTENS

ANBI

ANBI–gegevens – april 2018

dizze sifers wurde fermeld om as saneamde ANBI-ynstelling foar de belestingtsjinst 'sichtber' te wêzen

Bliuw op de hichte fan nijs fia ús RSS feed
XML rss

Frysk Boun om UtensFrusk Boun om Utens

 

wapperjende fryske flaggeIt Nijs
leeuw
Fryske Bewegingwpperjende fryske flagge
 
Om te ûndersykjen út hokker lân de minsken dy't dizze webside besykje, wei komme,
wurdt dit troch it Boun analysearre mei help fan Google Analytics.
Klik hjir foar de opsje as jo net gebrûk meitsje wolle fan Google Analytics
De earste kritejûnen fan winterskoft 2019 - 2020 binne ek al wer bekend

It bestjoer siket in reserve-webmaster fan dizze webside!

WOLKOM ---- Friezen om Utens ---- WOLKOM op ús WEBSTEK fan it Frysk Boun om Utens 

HJOED DE DEI

OPROP OAN ALLE FRIEZEN YN DE WRALD!!

OANMELDE AS EMAIL-STIPER

Yn ferbân mei de privacy wetjouwing, dy't op 25 maaie 2018 yn giet, hat de webmaster fan it Boun, yn oerlis mei de skriuwer, sa folle mooglik alle adressen en telefoannûmers fan de siden fan de webside fuort helle. Nammen en e-mailadressen binne no allinnich noch te sjen. Foar de kritekrantsjes moatte de kriten sels soargje. Ynkoarten sille jimme fan ús skriuwer der in berjocht oer krije.

OERSJOCH KRITEJUNEN FAN ALLE KRITEN FRYSK BOUN

Hjir steane de foto's, binne ferskate kranteberjochten
en filmkes te besjen, en ynterviews te beharkjen fan de Friezedei.

----------------------------------------------------------------------------------------

2019

Op 30 maart 2019 sil de Algemiene Gearkomste hâlden wurden by Frysk Selskip Swol. Selskip Swol hat dan 120 jier bestien en is ien fan de âldste kriten fan ús lân!!

----------------------------------------------------------------------------------------

2018

Moetings- en Ynformaasjedei 2018 op 17 novimber yn
de Kiekmure Hurderwyk!!

alle dielnimmers hawwe sein gjin beswier te hawwen tsjin it iepenbier meitsjen fan de foto's op de webside

Hjir stean de foto's fan de M- en Y-dei.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

PARSEBERJOCHT 'LEMSTER MANNENKOAR" yn HOUTEN

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemiene Gearkomste en Friezedei (It Frysk Boun bestie doe 95 jier) wie fanwege Ljouwert Kulturele Haadstêd 2018 fan Europa yn it Provinsjehûs yn Ljouwert !!

===== FRIEZEDEI FAN 14 APRIL 2018 =====

----------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 28 oktober

Moetings- en Ynformaasjedei 2017 tige slagge

----------------------------------------------------------------------------------------

 

It Frysk Boun om Utens (It Boun) is de oerkoepeling fan de oansletten kriten bûten Fryslân, yn Nederlân.


It stiet noed foar de mienskiplike belangen fan de kriten en hat dêr kontakten oer mei de oerheden, Fryske organisaasjes, de media en oaren.

 

De kriten organisearje byienkomsten oangeande:

Toaniel, Kabaret , Sjongen, Boekbesprekken , Lêzings en/of ...

Stúdzjegearkomsten op it mêd fan de Fryske taal, literatuer, skiednis, kultuer ensfh.

Fierder wurde kursussen Frysk organisearre, sawol foar Frysktaligen as foar net-Frysktaligen.

 

De Ynfo(rmaasje)map op de webside is in mienskiplik projekt fan It Frysk Boun om Utens
en it Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse.

 

DE FEROARINGS FAN IT WEBSTEK KINNE JO LÊZE OP ÚS WEBLOG.

 

WAT IS IFAT - WAT DOCHT IFAT / WAT IS EN DOCHT SELSKIP 1844

Frysk leare fia ynternet? Probearje it fergees út op www.edufrysk.nl!

edufrysk

taalweb / taalportaal / HISGIS

                                    DE YNFORMAASJEMAP STIET OP de WEBLOG >> SJOCH BY YNFOMAP

Kontakt: Kees van der Beek, e-mail skriuwerfbou at fryskbutenfryslan.frl

Wolle jo in reaksje jaan op ús webstek, dan kinne jo dat no net mear fia ús gasteboek dwaan om't der te folle "SPAM" op komt.
Gebrûk dêr ús WEBLOG asjebleaft foar!.

Redaksje webside Jan H. Bijkerk fan Lelystêd en Kees van der Beek fan Ermelo. As jo ideeën ha om it webstek noch better te krijen, dan hearre wij dat o sa graach. Op dit formulier, dat jo hjir dellade kinne, kin jo jo ideeën / winsken of fragen oanjaan.

logo boun

 

 
Grutte kaart fan Fryslân