NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Algemiene Gearkomste mei it Lyts Ambyld
Kaderdagen / -wykeinen
Eveneminten yn Fryslân
Boun en Selskip 1844
Mingd Nijs fan it Boun
Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel
Kriten

Links oare organisaasjes
Eareleden fan it Boun

Ynformaasjemap
Kritekrantsjes fan de Fryske kriten

Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Beverwijk
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Wageningen
Krite Twente

Skriuwers Kriten
Emailadressen skriuwers
Sintrale Boekeferkeap

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite De Helder
Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant
De Nederlandse Krant

IT WEBSTEK fan IT FRYSK BOUN OM UTENS

ANBI

ANBI–gegevens – april 2017

dizze sifers wurde fermeld om as saneamde ANBI-ynstelling foar de belestingtsjinst 'sichtber' te wêzen.

Bliuw op de hichte fan nijs fia ús RSS feed
XML rss

Frysk Boun om UtensFrusk Boun om Utens

 

wapperjende fryske flaggeIt Nijs
leeuw
Fryske Bewegingwpperjende fryske flagge
 
Lêste feroaring fan it webstek op : 17 maart 2018

===== FRIEZEDEI FAN 14 APRIL 2018 =====

HJIR STEANE DE FOTO'S FAN DE FRIEZEDEI!

Us earste NIJSBRIEF Frysk Boun fan Desimber 2017

WOLKOM ---- Friezen om Utens ---- WOLKOM op ús WEBSTEK fan it Frysk Boun om Utens 

HJOED DE DEI

OERSJOCH KRITEJUNEN FAN ALLE KRITES FRYSK BOUN

Yn de Europeeske Uny binne der sa’n 50 miljoen minsken dy’t ta in minderheid hearre. Om harren te beskermjen en te stypjen is it Minority SafePack Initiative ta stân kaam. Sjoch hjir fierder

----------------------------------------------------------------------------------------

2018

Moetings- en Ynformaasjedei 2018 op 17 novimber yn

de Kiekmure Hurderwyk

 

Algemiene Gearkomste en Friezedei (It Frysk Boun bestiet dan 95 jier) fanwege Ljouwert Europeeske Haadstêd 2018 yn it Provinsjehûs yn Ljouwert !!

dit is holden op 14 april 2018 yn
it Provinsjehûs yn Ljouwert!

Hjir komme jimme op de spesjale side fan de Friezedei

----------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 28 oktober

Moetings- en Ynformaasjedei 2017 tige slagge

----------------------------------------------------------------------------------------

Lysbeth Jongbloed-Faber hat it bestjoer fan it Frysk Boun om Utens fersocht om it ûndersyk, dat sy dwaan sil ûnder Friezen en Friezen om Utens nei it taalgebrûk op sosjale media by safolle mooglik Friezen om utens, ûnder de oandacht te bringen.
Hjir kinne jimme har fersyk besjen en wy as bestjoer soene graach sjen dat jimme har helpe mei har ûndersyk!!

----------------------------------------------------------------------------------------

Op de side fan de sintrale boekeferkeap stiet de boekelist
om troch jimme yn te sjen of del te laden.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

It Frysk Boun om Utens (It Boun) is de oerkoepeling fan de oansletten kriten bûten Fryslân, yn Nederlân.


It stiet noed foar de mienskiplike belangen fan de kriten en hat dêr kontakten oer mei de oerheden, Fryske organisaasjes, de media en oaren.

 

De kriten organisearje byienkomsten oangeande:

Toaniel, Kabaret , Sjongen, Boekbesprekken , Lêzings en/of ...

Stúdzjegearkomsten op it mêd fan de Fryske taal, literatuer, skiednis, kultuer ensfh.

Fierder wurde kursussen Frysk organisearre, sawol foar Frysktaligen as foar net-Frysktaligen.

 

De Ynfo(rmaasje)map op de webside is in mienskiplik projekt fan It Frysk Boun om Utens
en it Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse.

 

DE FEROARINGS FAN IT WEBSTEK KINNE JO LÊZE OP ÚS WEBLOG.

 

WAT IS IFAT - WAT DOCHT IFAT / WAT IS EN DOCHT SELSKIP 1844

Frysk leare fia ynternet? Probearje it fergees út op www.edufrysk.nl!

edufrysk

taalweb / taalportaal / HISGIS

                                    DE YNFORMAASJEMAP STIET OP de WEBLOG >> SJOCH BY YNFOMAP

Kontakt: Kees van der Beek, Beemdweg 29, 3852 XC Ermelo

till. 0341-55 93 43

e-mail skriuwerfbou at fryskbutenfryslan.frl

Wolle jo in reaksje jaan op ús webstek, dan kinne jo dat no net mear fia ús gasteboek dwaan om't der te folle "SPAM" op komt.
Gebrûk dêr ús WEBLOG asjebleaft foar!.

Redaksje webside Jan H. Bijkerk fan Lelystêd en Kees van der Beek fan Ermelo. As jo ideeën ha om it webstek noch better te krijen, dan hearre wij dat o sa graach. Op dit formulier, dat jo hjir dellade kinne, kin jo jo ideeën / winsken of fragen oanjaan.

logo boun

 

 
Grutte kaart fan Fryslân