NAVIGAASJE

Hiemside

Doelstellings Boun
Bounsbestjoer
Bounsberjochten
Mingd Nijs fan it Boun
Eareleden fan it Boun
Boun en Selskip 1844

Algemiene Gearkomste mei it Ambyld

Moetings- / Ynspiraasjedei

Spyllist STAF
It Frysk Amateur Toaniel
Frysk Toaniel

Links oare organisaasjes
Eveneminten yn Fryslân

Ynformaasjemap
Weblog Frysk Boun
It Fryske Folksliet
Fryslân yn eardere tiden
Skiednis fan it Boun
Redaksje fan it webstek

 

 

 

 

FRYSKE KRITEN

Krite Apeldoarn
Krite Arnhim
Krite Assen
Krite Boadegraven
Krite De Haach
Krite Haarlim
Krite Hilversum
Krite Hoarn
Krite Hurderwyk
Krite Lelystêd
Krite Meppel
Krite Seist
Krite SúdEastDrinte
Krite Swol
Krite Utert
Krite Twente
Skriuwers Kriten

--------------------------

Kritekrantsjes en kritejûnen.

Kritekrantsjes fan de Fryske kriten
Kritejûnen alle kriten

---------------------------

Net-oansluten FRYSKE KRITEN

Krite De Helder
Krite Roan

Emigraasjeblêden

De Krant

STIPERS FRIEZEDEI 2018

werom nei de Friezedei

Provinsje Fryslân stelt harren Kommisjeseal fergees ta beskikking en helpt ús mei it organisearjen fan de Friezedei - Hulde foar it behear fan it Provinsjehûs!! Logo Provinsje Fryslân
Sonnema B.V., Stoombootkade 12, 8701 KA Bolsward. Advertinsje yn ús jubileumblêd, Berenburg, romers en dienblêden Sonnema
Jouster Klokkenmakerij, Douwe Egbertsplein 8, 8501 AB Joure. Advertinsje yn ús jubileumblêd. Jouster Klokkenmakkerij
Fryske Winkel Afûk, Bûterhoeke 3, 8911 DH Ljouwert. Advertinsje yn ús jubileumblêd AFUK
Friese producten, Snekertrekweg 37, 8912 AA Leeuwarden. Advertinsje yn ús jubileumblêd en op 14 april 2018 15% koarting foar dielnimmers Friezedei Fryske Produkten
Fryske Akademy, Doelestraat 8, 8911 DX Leeuwarden. Advertinsje yn ús jubikeumblêd Fryske Akademy
Van Dijk’s Roggebroodbakkerij, Streek 64, 8464 ND SintJohannesga. In dôze mei 20 pakjes brea foar de ferlotting Logo Van Dijk
Bakkerij Molkwar BV, Transportwei 11, 8501 ZR Joure. 5 pakketten koeke fan 10 euro foar de ferlotting Bakkerij Molkwar
Frysk Selskip Swol en it Frysk Sjongkoar Swol mei in advertinsje yn ús jubileumblêd Frysk Selskip Swol
Fryske Krite 'Meiinoar Ien' fan Hurderwyk mei in advertinsje yn ús jubileumblêd Fryske Krite Hurderwyk

Stichting Amateurtoaniel Fryslân hat Euro 100,= stipe

webside STAF

STAF

Vita Wonen mei in advertinsje yn ús jubileumblêd en de dizze link nei in prachtich hûs yn De Jouwer.

www.vitawonen.nl

Vita Wonen

Fries Journaal mei in advertinsje yn ús jubileumblêd en in ekstra stipe fan 30 euro en fansels in moaie foto yn harren blêd.

www.friesjournaal.nl

Fries Journaal
Fryske Krite Sékrite fan Lelystêd mei in advertinsje yn ús jubileumblêd. Sékrite

 


Grutte kaart fan Fryslân